எங்கள் அணி

மேலாண்மை

General Manager

பொது மேலாளர்

HR

அதிகாரப்பூர்வ மேலாளர்

Production Manager

தயாரிப்பு மேலாளர்

Products Manager

தயாரிப்பு மேலாளர்

Purchase Manager

கொள்முதல் மேலாளர்

Sales Manager

விற்பனை மேலாளர்